Bảng Giá Sửa Chữa Máy Tính Tại Nhà

STT Dịch Vụ Đơn Vị Tính Đơn Giá Ghi Chú
Vệ Sinh Laptop, PC
1 Vệ sinh Laptop Máy Liện hệ
2 Vệ sinh PC Máy Liện hệ
Cài Win
3 Cài windows PC, phần mềm ứng dụng văn phòng Máy Liện hệ
4 Cài windows Laptop, phần mềm ứng dụng văn phòng Máy Liện hệ
5 Kiểm tra máy, xử lý căn bản, cài thêm phần mềm Máy Liện hệ
6 Cài driver, kết nối máy in, xử lý vấn đề mạng Máy Liện hệ
7 Cài các phần mềm đồ họa Phần mềm Liện hệ
8 Hỗ trợ xăng xe khí không sửa chữa Lần Liện hệ
Máy Tính Không Hoạt Động, Không Lên Nguồn, Bị Treo…
9 Nguồn Chiếc Liện hệ
10 CPU Chiếc Liện hệ
11 Main Chiếc Liện hệ
RAM
12 RAM 2G DDR2 PC Chiếc Liện hệ
13 RAM 2G DDR3 PC Chiếc Liện hệ
14 RAM 4G DDR3 PC Chiếc Liện hệ
15 RAM 2G DDR3 Laptop Chiếc Liện hệ
16 RAM 4G DDR3 Laptop Chiếc Liện hệ
Ổ Cứng
17 Ổ cứng HDD 250G Chiếc Liện hệ
18 Ổ cứng HDD 500G Chiếc Liện hệ
19 Ổ cứng HDD 1T Chiếc Liện hệ
20 Ổ cứng SSD 120G Chiếc Liện hệ
21 Ổ cứng SSD 240G Chiếc Liện hệ
Phần Mềm Diệt Virus
22 Cài phần mềm diệt virus Kapersky Bộ Liện hệ
23 Cài phần mềm diệt virus BKAV Bộ Liện hệ